Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst voor toepassingen en technische specificaties van RAE Systems

Opm.: De definities in deze verklarende woordenlijst zijn eenvoudig en uitsluitend bestemd om personen zonder uitgebreide kennis van scheikunde of elektronica te helpen de termen te begrijpen. De woorden in een definitie die dik zijn gedrukt, worden elders in de woordenlijst uitgelegd.

 

Benzeen - Benzeen is een chemische stof die vaak wordt gebruikt bij productiewerkzaamheden. In de meest gangbare vorm is benzeen een heldere, licht zoet geurende en uiterst brandbare vloeistof. Benzeen wordt vaak gebruikt bij de productie van rubber, verf, plastics, harsen, geneesmiddelen, pesticiden, synthetische stoffen en andere producten. Het zit ook in benzine en tabak.

 

Elektromagnetisch - Magnetisme geproduceerd door een elektrische stroom.

 

Koolwaterstof – Een organische chemische verbinding die uitsluitend waterstof- en koolstofatomen bevat.

 

IBE – Isobutyleen, een gebruikelijk kalibratiegas voor PID's.

 

Ion - Een atoom of groep atomen die een netto elektrische lading heeft gekregen door een overschot van of gebrek aan één of meer elektronen; van het Griekse woord ion, dat “gaan” betekent.

 

Ionisatie – De vorming van of deling tot ionen door warmte, elektrische lading, straling of een chemische reactie.

 

IE of IP – Ionisatie-energie of ionisatiepotentiaal. Ionisatie-energie is de meer correcte term en wordt meestal weergegeven in eenheden van elektron-volt (eV). Dit is de laagste fotonenergie waarmee een elektron kan worden geëjecteerd vanuit een doelmolekuul.

 

Ionisatiepotentiaal – Zie IE.

 

Isobutyleen - Isobutyleen - C4H8: in zijn pure vorm wordt het gebruikt bij organische synthese en bij de productie van luchtvaartpetroleum met een hoog octaangehalte. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van butylrubber, waarbij het goed is voor 98 % van het totale grondstoffengebruik.

 

LEL of LFL - Lower Explosive Limit (onderste explosiegrens) of Lower Flammability Limit (onderste ontvlammingsgrens): de laagste dampconcentratie die niet ontbrandt of explodeert wanneer een vlam wordt ontstoken.

 

MOS – Metal Oxide Semiconductor (metaaloxidehalfgeleider): een type halfgeleider dat wordt gebruik in de meeste elektronische circuits. Sommige sensoren maken gebruik van deze technologie voor gasdetectie.

 

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health: een Amerikaanse overheidsinstantie die blootstellingslimieten (REL's) aanbeveelt. In Nederland wordt deze taak uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Octaan – Een vloeibare koolwaterstof aanwezig in petroleum. Van eind 19e eeuw. Samenstelling van octo- + -aan, van het aantal koolstofatomen in de koolwaterstof.

 

Organisch – Scheikunde – Bestaand uit of verwijzend naar koolstofverbindingen met meer dan één koolstofatoom en meestal waterstofatomen bevattend. Van het Griekse organon, letterlijk werktuig of instrument, deels van het oud-Franse organe, van het Latijnse organum, verwant aan het Griekse ergon, werken.

 

Foton – Een kwantum van zichtbaar licht of andere vorm van elektromagnetische straling. Eind 19e eeuw. Frans, oorspronkelijk van het Griekse phōt-, de stam van phōs, “licht”.

 

PID – Photo Ionization Detector (foto-ionisatiedetector): een apparaat dat de elektronen in een atoom exciteert door de atomen met fotonen in aanraking te brengen, waardoor te atomen ioniseren. De lading van de geïoniseerde atomen wordt vervolgens gemeten met een elektronisch circuit.

 

ppb – Parts per billion (deeltjes per miljard). De verhouding tussen twee stoffen, uitgedrukt in miljarden; bijv. als een stof 5 deeltjes A bevat en 1 miljard deeltjes B, dan is de verhouding 5ppb (0,0000005 %).

 

ppm – Parts per million (deeltjes per miljoen). De verhouding tussen twee stoffen, uitgedrukt in miljoenen; bijv. als een stof 10 deeltjes A bevat in 1 miljoen deeltjes B, dan is de verhouding 10ppm (,000001%).

 

Kwantum – Natuurkunde – de kleinste eenheid om een fysieke eigenschap te meten. Het kwantum van elektromagnetische straling is bijvoorbeeld het foton.

 

REL – Recommended Exposure Limit, aanbevolen blootstellingslimiet zoals voorgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Weerstand – De eigenschap van een weerstand (resistor) die de doorstroming van elektrische stroming in een elektrisch circuit remt.

 

Weerstand (resistor) – Een elektronisch component die de doorstroming van elektrische stroming in een elektrisch circuit tegenhoudt.

 

Halfgeleider – Een deels geleidende vaste stof: een vaste stof, zoals silicium of germanium, die beschikt over elektrisch geleidingsvermogen tussen die van een geleider en een isolator.

 

VOC – Volatile Organic Compound (vluchtige organische verbinding): over het algemeen verwijst deze afkorting naar alle organische verbindingen met een aanzienlijke dampdruk.

 

Vluchtig – Scheikunde-
NL-NL Verdampt eenvoudig bij normale temperaturen en druk.
NL-NL Kan eenvoudig verdampt worden.
Frans, via het Oud-Frans, van het Latijnse volatilis, vliegend/gevleugeld, van volatus, voltooid deelwoord van volare, vliegen.

 

STEL – Short Term Exposure Limits (kortetermijn-blootstellingslimieten): de maximaal toegestane blootstellingsconcentratie gedurende een periode van 15 minuten, maximaal 3 keer per 8-urige dag, gescheiden door ten minste één uur blootstelling onder het TWA.

 

TWA – Time Weighted Average (tijdgewogen gemiddelde): een opgetelde blootstelling, gewoonlijk berekend over een periode van 8 uren. TWA wordt berekend als de gemiddelde concentratie maal het deel van de (8 urige) tijdsperiode die is verstreken.

 

Damp – Natuurkunde- de gasvormige toestand van een vloeistof of vaste stof bij een temperatuur onder het kookpunt.

 

Dampdruk – De druk die wordt uitgeoefend door een damp, vooral een damp in contact met zijn vloeibare vorm.

 

Brug van Wheatstone – Een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om een onbekende weerstand te bepalen door een bekende weerstand zo aan te passen dat de bekende waarde en de onbekende waarde in balans zijn en de gemeten elektrische spanning nul is. In principe werkt de Brug van Wheatstone bijna net zoals de doktersweegschaal waarbij bekende gewichten worden gebruikt om de weegschaal in balans te brengen met het onbekende gewicht van de patiënt.